Terms & Conditions

TAIDETEOSTEN OSTOEHDOT Mikä-Art VERKKOKAUPASTA

19.11.2019

Yleistä

Nämä taideteosten ostoehdot verkkokaupasta (”Ehdot”) sisältävät Mikä-Art oy:n verkkokaupan (“Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot sekä Palvelun kautta taiteilijoilta ostettavien taideteosten ostoehdot. Näiden Ehtojen mukaisesti kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilöasiakas tai yritysasiakas saa käyttää Palvelua taideteoksiin tutustumiseksi ja halutessaan sitoutuu ostamaan taideteoksen sen valmistaneelta taiteilijalta. Palveluntarjoaja (määritelty alla) toimii itsenäisesti Asiakkaasta ja taiteilijasta riippumattomana tahona. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että taideteoksen ostamista koskeva sopimus syntyy Asiakkaan ja taiteilijan välille. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että ostamista koskeva sopimus syntyy sähköisesti, kun Asiakas antaa Palvelussa suostumuksensa taideteoksen ostamiseen ja kun Palveluntarjoaja tämän jälkeen on taiteilijan lukuun lähettänyt Asiakkaalle Asiakkaan suostumusta vastaavan tilausvahvistuksen (”Sopimus”). Nämä Ehdot ovat olennainen osa Sopimusta.

Palveluntarjoaja on: Mikä-Art Oy, Fiskarsintie 360, 10470 FISKARI, mikae-art@mikae-art.com, Y-tunnus: 2999985-8, https://www.mikae-art.com/, ALV-rek.


Käyttäessään Palvelua tai solmiessaan Sopimuksen Asiakas hyväksyy Sopimuksesta ilmenevät ehdot ja sitoutuu noudattamaan Sopimusta. Sopimus tallentuu muuttumattomana Palveluntarjoajan sähköiseen sopimuskantaan ja Asiakas saa siitä sähköisen kopion.


Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja taiteilijalle ja/tai kolmansille
oikeuksienomistajille. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia Palveluun ja Palvelun sisältöön toteuttamalla muutokset Palvelun Internet-sivustolla.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että taiteilijalla on tekijänoikeudet taideteokseen voimassa olevan oikeuden tarkoittamalla tavalla. Tästä johtuen Asiakas ymmärtää, että taiteilijalla on oikeus saada kuvataiteen teos taiteilijan nähtäville, jollei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa Asiakkaalle ja muutoinkin voimassa olevan oikeuden edellytykset täyttyvät.

Palveluntarjoaja luovuttaa taiteilijalle Asiakasta koskevat Tiedot, jotta taiteilija ja Asiakas voivat täyttää Sopimuksensa velvoitteet ja oikeudet.

Taideteoksen ostaminen ja yhteydenpito

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Taideteoksen ostamista koskeva sopimus syntyy Asiakkaan ja taiteilijan välille ja että ostamista koskeva sopimus syntyy sähköisesti, kun Asiakas antaa Palvelussa suostumuksensa taideteoksen ostamiseen ja kun Palveluntarjoaja tämän jälkeen on taiteilijan lukuun lähettänyt Asiakkaalle suostumusta vastaavan tilausvahvistuksen.

Yhteydenpito Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä tapahtuu sähköpostitse. Asiakas sitoutuu annettuaan suostumuksen taideteoksen ostamiseen tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen lukemiseksi. Tilausvahvistus katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi, kun se on saapunut Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen.

Hinnat

Taideteoksen hinta on Palvelussa taideteoksen tuotetietojen yhteydessä ilmoitettava hinta. Hinta on kokonaishinta ilman toimituskuluja.


Sopimuksen tarkoittaman tilauksen lopulliseen hintaan lisätään toimituskulut, jotka ilmoitetaan ennen Sopimuksen solmimista. Toimituskulut (postikulut ja pakkauskulut) hinnoitellaan tilauksen painon ja koon mukaan. Palveluntarjoaja valitsee parhaaksi katsomansa toimitustavan.


Palvelussa hinnat ja toimituskulut ilmoitetaan euroissa ja/tai bitcoineissa ja/tai dollareissa. Arvonlisäveron määrä näkyy taideteoksen tuotetietojen yhteydessä.

Kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa ilmoitetaan kaikki eri maksut, jotka eri tilanteissa voivat tulla Asiakkaan maksettaviksi.

Maksuehdot


Asiakas sitoutuu maksamaan taideteoksen kokonaishinnan veroineen sekä toimituskuluineen taiteilijan lukuun Palveluntarjoajalle pankkitilille tai bitcoin-lompakkoon niillä maksutiedoilla, jotka ilmoitetaan Palvelussa. Asiakkaan on suoritettava maksu ennen teoksen tai tuotteen postittamista. Maksu tapahtuu Palvelussa ilmaistuja maksutapoja käyttäen.

Asiakas ja taiteilija ja Palveluntarjoaja voivat erikseen kirjallisesti sopia, että Asiakas maksaa osamaksulla, jolloin solmitaan erillinen sopimus asiassa.

Toimitusehdot

Palveluntarjoaja toimittaa Sopimuksen tarkoittaman taideteoksen Asiakkaalle kolmannen osapuolen
kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella. Taideteokset ovat saatavissa Palvelusta tai fyysisestä osoitteesta Fiskarsintie 360, 10470, Fiskars. Kaikki yhteydenpito taideteoksen hankkimista koskien pitää tapahtua Palveluntarjoajan kanssa.


Sopimuksen tarkoittaman tilaus lähetetään viimeistään 14 vuorokauden sisällä Sopimuksen solmimisesta.
Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden toimittaa Sopimuksen tarkoittamat taideteokset eri
lähetyksissä ilman hinnan muutosta. Palveluntarjoaja tai taiteilija ei suorita mitään kokoonpano- tai asennustoimia taideteoksen suhteen, vaan Asiakas on itse vastuussa sellaisista mahdollisesti tarvittavista toimista.


Palveluntarjoaja ei vastaa Sopimuksen tarkoittaman taideteoksen häviämisestä tai rikkoutumisesta kuljetuksen aikana.

Omistusoikeus Sopimuksen tarkoittamiin taideteoksiin siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko Sopimuksen tarkoittama määrä on maksettu. Siihen asti taideteos on taiteilijan omaisuutta. Palveluntarjoaja on oikeutettu ottamaan takaisin taideteokset, joiden kauppahinta on erääntynyt ja sitä ei ole maksettu ja purkamaan Sopimuksen. Palveluntarjoaja saa myös pidättyä luovuttamasta taideteosta, jos Asiakas ei maksa Sopimuksen tarkoittamia suorituksia ajallaan.

Palautusoikeus ja palauttaminen eri tilanteissa

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että voimassa olevan oikeuden mukaisesti taideteoksella ei ole palautusoikeutta, jos sopimus koskee taideteosta, joka valmistetaan tai jota muunnellaan Asiakkaan toivomusten mukaisesti niin, ettei taideteosta voida myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota tai ettei taideteosta lainkaan voida myydä edelleen.

Asiakkaan on tehtävä palautusilmoitus lain sallimissa poikkeuksellisissa palautustilanteissa sähköpostitse osoitteeseen: Mikae-art@mikae-art.com ennen taideteoksen palauttamista, jotta käytännön palautusjärjestelyistä voidaan sopia. Palautus lähetetään osoitteeseen: Fiskarsintie 360, 10470, Fiskars tai muuhun osoitteeseen, jonka Palvelutarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle.

Virheellisestä tai kuljetuksessa vaurioituneesta taideteoksesta tai muusta tuotteesta tulee ilmoittaa välittömästi sähköpostilla osoitteeseen Mikae-art@mikae-art.com ja kuitenkin Kuluttajakaupassa noudatamme virheitten osalta pakottavia kuluttajasuojalain virhevastuusäännöksiä.


Palveluntarjoaja pyrkii ensisijaisesti korjaamaan virheellisen tai kuljetuksessa vaurioituneen taideteoksen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, Asiakkaalle hyvitetään hänen maksamansa rahasuoritus kokonaisuudessaan.

Virheellinen tai vaurioitunut taideteos tulee lähettää Palveluntarjoajalle tarkastusta varten. Takaisinlähetyksessä Asiakkaan on pakattava taideteos samaan tai vastaavaan pakkaukseen, kun missä se on lähetetty, turvallisesti pakattuna. Taiteilija tai Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole velvollinen korjaamaan tai oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia.


Palveluntarjoaja ei toimita uutta taideteosta tai hyvitä taideteoksen hintaa ennen, kuin vika tai vaurio on voitu todentaa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan toimista aiheutuneista vahingoista.

Yksityisyyden suoja

Palveluntarjoajan Internet-sivuilla ovat yksityisyyden suojan ehdot, jotka kertovat siitä, miten Palveluntarjoaja käsittelee Tietoja. Jos Asiakas ei hyväksy kaikkia näitä ehtoja, Asiakas ei saa käyttää Palvelua. Asiakkaan pitää antaa oikeat ja täydelliset tiedot käyttäessään Palvelua.

Vastuunrajoitus

Taiteilija ja Palveluntarjoaja eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle aiheutuu, paitsi mitä voimassa olevan pakottavan oikeuden mukaan on määrätty.

Muut ehdot

Palveluntarjoaja ja taiteilija voivat muuttaa näitä Ehtoja asettamalla uudet Ehdot saataville Palveluntarjoajan Internet-sivuille, mistä alkaen uusia Ehtoja sovelletaan. Sopimukseen ei tällaisella muutoksella ole vaikutusta.

Taiteilija, Asiakas ja Palveluntarjoaja (”Osapuolet”) voivat tilapäisesti vapautua Sopimuksessa mainituista velvoitteista, jos ilmenee sellainen odottamaton syy, joka on Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja johon Osapuolet eivät kohtuudella ole voineet Sopimuksen tekohetkellä varautua. Tällaiseksi ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen solmimisen jälkeen sattunut Taiteilijasta ja Palveluntarjoajasta riippumaton ennalta arvaamaton seikka, joka estää tai tekee kohtuuttomaksi Sopimuksen täyttämisen. Tällaisina seikkoina pidetään mm. tulipaloa, luonnonmullistusta, liikekannallepanoa, sotaa, valuuttarajoituksia, tuonti- tai vientirajoituksia, yleistä raaka-aineiden saantirajoitusta, energian saannin rajoituksia, kuljetushäiriöitä, lakkoa, työsulkua, teleliikenteen tai muun viestiliikenteen häiriöitä ja Internetin toiminnan häiriöitä. Osapuolen, joka aikoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, on ilmoitettava tästä viivytyksettä sähköpostilla, kirjallisesti tai puhelimitse toisille Osapuolille.

Taideteos myydään sellaisena, kuin se on. Taideteokselle ei anneta takuuta.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että taideteos ei ole valmistettu tai hankittu erityisesti Asiakasta varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti, vaan taideteos on valmistettu ilman tällaisia tietoja, ohjeita ja toivomuksia. Myöskään taiteilija ja Asiakas eivät ole sopineet mistään tietystä Asiakkaan haluamasta taideteoksen käyttötarkoituksesta. Edellä todettu on voimassa, jolleivät Asiakas ja taiteilija ole sopineet kirjallisesti toisin.

Asiakas vastaa omasta tietoteknisestä käyttöympäristöstään (tietokoneohjelmistot ja laitteet ja tietoliikenneyhteys) ja niiden tietoturvasta. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan tietoteknisestä käyttöympäristöstä.

Riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti
sopimaan neuvottelemalla Asiakkaan ja taiteilijan ja mahdollisesti Palveluntarjoajan kesken. Jos neuvotteluteitse ei päästä sovintoon, erimielisyydet ratkaistaan voimassa olevan oikeuden mukaan yleisissä tuomioistuimissa.